Publikace

Na této stránce jsou vystaveny vybrané materiály, které byly publikovány při budování NUŠL na podporu sběru a zpřístupnění šedé literatury v České republice. Veškeré veřejné materiály související se systémem NUŠL jsou dostupné v Institucionálním digitálním repozitáři NTK.

Sborníky z Konference o šedé literatuře a digitálních repozitářích

On-line sborníky

Online sborníky ze Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2008 – 2013

Za účelem informovat odbornou veřejnost a podporovat diskusi v oblasti šedé literatury je od roku 2008 každoročně pořádán Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Vzhledem k významné roli NTK při spolupráci se zahraničními institucemi v oblasti šedé literatury jsou prezentace i plné texty od roku 2009 v angličtině. Sborník ze semináře je publikován online na webu NUŠL.

Metodika zpracování, dlouhodobého uchování a zpřístupnění šedé literatury v ČR na příkladu Národního úložiště šedé literatury

Metodika předkládá postup zpracování, dlouhodobého uchování a zpřístupňování šedé literatury v České republice. Metodika je určena pro samotné producenty šedé literatury, mezi které patří zejména vědecko-výzkumné organizace, vysoké školy, grantové agentury, orgány státní správy a samosprávy, paměťové instituce, ale také výrobní a obchodní společnosti. Metodika poskytuje cílové skupině postupy a legislativní rámec pro budování lokálních digitálních repozitářů tak, aby zajistili dlouhodobé uchování a zpřístupnění digitálních dat a aby jejich repozitáře splňovaly standardy potřebné pro národní i mezinárodní integraci. Veškeré postupy a doporučení byly ověřeny v projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace, který řešila Národní technická knihovna společně s Vysokou školou ekonomickou v Praze v letech 2008-2011 díky finanční podpoře z programu Zpřístupnění a ochrana kulturních, uměleckých a vědeckých zdrojů Ministerstvo kultury České republiky.

Repozitáře šedé literatury

Kniha představuje pojem šedé literatury, její vývoj, typy a producenty především v evropském kontextu se zaměřením na Českou republiku. Současně přibližuje na příkladu Národního úložiště šedé literatury postup budování repozitáře s aspekty šedé literatury. Publikace vznikla v rámci řešení projektu Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace, který podpořilo Ministerstvo kultury České republiky v rámci programových projektů. Vydána byla v roce 2010 v nakladatelství VeRBuM a na jejím vzniku se podílela řada tuzemských i zahraničních oborníků.

Plný text knihy i její anglický překlad byl zveřejněn pod veřejnou licencí CC BY-NC-ND 3.0 Česko a naleznete jej volně ke stažení v repozitáři NUŠL .

Právní expertiza

Pro potřeby projektu jsme nechali zpracovat právní expertizu k digitálnímu zpracování šedé literatury pro NUŠL. Expertiza se zabývá analýzou právních vztahů, které vznikají mezi NTK, producenty tzv. šedé literatury a provozovateli příslušných databází při elektronickém zpracování, uchování a publikovaní tohoto typu literatury. Dále se zabývá analýzou právních vztahů plynoucích z elektronického zpracování, uchovávání a publikování kvalifikačních prací (autorských děl) včetně metadat zahrnutých v databázích univerzit.

Součástí právní expertizy jsou návrhy licenčních smluv mezi NTK, producenty dat a provozovateli příslušných databází. Návrhů licenčních smluv existuje několik druhů, protože subjekty, se kterými budou smlouvy uzavírány se liší podle oboru jejich působnosti i rozsahu práv, kterými k dokumentům, resp. metadatům, disponují.

V závěrečné části právní expertizy je návrh doporučení pro vysoké školy na uzavírání licenčních smluv se studenty – autory kvalifikačních prací. Doporučení obsahuje stručné zhodnocení vztahu mezi vysokou školou a studenty, shrnuje možnosti vyřešení smluvních vztahů a obsahuje obecná doporučení týkající se uzavírání smluv.

Konferenční materiály

Výběr aktuálních konferenčních materiálů o systému NUŠL. Starší materiály najdete v Institucionálním digitálním repozitáři NTK (IDR) nebo v systému NUŠL, kam jsou záznamy a dokumenty z IDR předávány.

PEJŠOVÁ, Petra a Hana VYČÍTALOVÁ. National grey literature cooperation model [online]. Seventeenth International Conference on Grey Literature, 28-29 November 2015. Dostupné v repozitáři NTK: <https://repozitar.techlib.cz/record/973?ln=en>.

PEJŠOVÁ, Petra. Šedá literatura: case study v ČR [online]. Digitálna knižnica 2015, Jasná pod Chopkom (SK), 08. – 11. 11. 2015. Dostupné v repozitáři NTK: <https://repozitar.techlib.cz/record/964?ln=cs>.

PEJŠOVÁ, Petra a Michaela Charvátová. Vychytávky v NUŠL [online]. Searching Session 2015 aneb co se skrývá za vyhledáváním, Praha (CZ), 06.10.2015. Dostupné v repozitáři NTK: <https://repozitar.techlib.cz/record/921?ln=cs>.

PEJŠOVÁ, Petra a Hana VYČÍTALOVÁ. Národní úložiště šedé literatury [online]. Otevřené repozitáře, Brno (CZ), 13.5.2015. Dostupné v repozitáři NTK: <https://repozitar.techlib.cz/record/902?ln=cs>.

Přejít nahoru