Definice šedé literatury

Šedá literatura, někdy také označovaná jako nepublikovaná či polopublikovaná, představuje informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí jak v elektronické tak v tištěné podobě, které neprošly standardním vydavatelským procesem či nejsou distribuovány do standardní prodejní sítě, tj. jsou vydávány institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost.

Konkrétně jde např. o zprávy (výzkumné, technické, výroční), vysokoškolské kvalifikační práce, konferenční materiály (sborníky, příspěvky, postery), firemní literaturu (katalogy), preprinty a další typy (více viz typologie dokumentů).

Existuje řada definic šedé literatury, přičemž z některých vychází i ta námi výše uvedená, které se liší vzhledem k době jejich vzniku, oboru autora apod. Následující seznam definic tak rozhodně není vyčerpávajícím přehledem, ale pouze orientačním výběrem.

Lucemburská definice (1997, s dodatkem z roku 2004)

Grey literature is information produced on all levels of government, academics, business and industry in electronic and print formats not controlled by commercial publishing i.e. where publishing is not the primary activity of the producing body.

Šedá literatura jsou informace produkované na všech úrovních vládních, akademických, obchodních a průmyslových institucí v elektronické i tištěné podobě a současně nejsou vydávány komerčními vydavateli, tj. institucemi, jejichž hlavní činností není vydavatelská činnost.

GL97 : Third International Conference on Grey Literature. Luxembourg, 1997

TDKIV

Dokumenty, které nejsou publikovány obvyklým způsobem a nejsou proto dostupné na běžném knižním trhu (např. diplomové a dizertační práce, výzkumné zprávy, interní dokumenty, oficiální publikace atd.). Pro vyhledávání a distribuci šedé literatury existují specializované informační systémy (např. databáze SIGLE).

MATUŠÍK, Zdeněk. šedá literatura. In: KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV). Praha : Národní knihovna ČR, 2003 [cit. 2016-02-24.]

British library – Document supply service

These documents are often difficult to identify and acquire through normal bookselling channels and, for this reason, are sometimes referred to as ‘grey literature’.

Tyto dokumenty je často obtížné identifikovat a získat prostřednictvím běžných knihkupeckých kanálů a z tohoto důvodu jsou někdy označovány jako „šedá literatura“.

Reports, Conferences and Theses. British Library [online]. London: British Library, 2016 [cit. 2016-03-01].

Přejít nahoru