Právní otázky

Dokument šedé literatury je autorským dílem, které je chráněno Zákonem č.121/2000 Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), a to již od svého vytvoření, tj. od jeho zachycení v objektivně vnímatelné podobě. Autorská práva k dílu tak vznikají a jsou chráněna ze zákona, a to dokonce bez ohledu na vůli samotného autora. Tato práva zahrnují osobnostní a majetkovou složku (§10 autorského zákona).

Osobnostní složka autorských práv se váže bezprostředně k osobě autora.
Pro vedení databáze šedé literatury je však mnohem důležitější majetková složka autorských práv, která zahrnuje práva příslušné dílo užívat. K tomu, aby mohl pořizovatel nebo provozovatel databáze určité dílo tímto způsobem užít, je třeba, aby k tomu disponoval příslušným oprávněním. To může být uděleno autorem či jiným vykonavatelem majetkových práv autorských (např. zaměstnavatelem, univerzitou, atd.).

S každým producentem šedé literatury vykonávajícím k dílu majetková autorská práva musí Národní technická knihovna, jako pořizovatel databáze, uzavřít licenční smlouvu.
Smlouvy jsou uzavírány nejčastěji s institucemi, které vykonávají k příslušným dokumentům šedé literatury majetková autorská práva. Autor do těchto vztahů zpravidla není vůbec zapojen. Týká se zejména

  • zaměstnaneckých děl
  • kolektivních děl
  • záznamů VŠKP

Možné problémy a jejich řešení

Ať už je smlouva uzavírána s institucí nebo s fyzickými osobami, je nutné zajistit, aby při vkládání do NUŠL nebyla porušena práva třetích osob na dané dokumenty. Je třeba dát si u výběru dokumentů pro NUŠL pozor na:

Spoluautorství
Pokud jsem jediný autor díla – je vše v pořádku.
U díla s více autory je nutné zajistit souhlas VŠECH autorů se zveřejněním v NUŠL, nejlépe písemnou formou.
Spoluautorství se může týkat i institucí.

Zaměstnanecké dílo
Pokud autor vytvoří dílo v rámci svých pracovních povinností a neexistuje jiná dohoda se zaměstnavatelem, jedná se o zaměstnanecké dílo a autorskými právy disponuje zaměstnavatel. Je nutné získat souhlas zaměstnavatele. Obdobný režim mají i tzv. kolektivní díla, což jsou díla, na jejichž tvorbě se podílí více autorů, které je vytvářeno z podnětu a pod vedením fyzické nebo právnické osoby a je uváděno na veřejnost pod jejím jménem, přičemž příspěvky do takového díla zahrnuté nejsou schopny samostatného užití.

Školní dílo
Majetková autorská práva zůstávají autorovi, dílo může být vloženo do NUŠL, pokud neexistuje jiná dohoda s VŠ, na které byla práce obhájena).

Již vydané dílo
Články v časopise, referáty, kapitoly monografií je možné uložit v NUŠL jako preprinty, postprinty, pokud tomu nebrání dohody s vydavatelem. Je nutné zkontrolovat smlouvu s vydavatelem, pokud byla vydavateli udělena výhradní licence, autor už nedisponuje autorskými právy k dílo. Udělení nevýhradní licence umožňuje zveřejnění v NUŠL.

Konferenční materiály
Prezentace, příspěvky, postery, sborníky
Pozor na spoluautorství.
Pokud byly konferenční materiály publikovány organizátorem konference (sborník, web, repozitář…) – opět pozor na smlouvu nebo domluvené podmínky. Případně je dobré získat souhlas organizátora konference.
U sborníků je třeba dát pozor na dohodu s autory, s vydavatelem sborníku a organizátorem konference.

Projekty a granty
Projektové zprávy, průběžné a závěrečné grantové zprávy, výsledky výzkumu (certifikované metodiky, výzkumné zprávy, preprinty článků, článek ve sborníku).
Záleží na povaze grantu a poskytovateli finanční dotace. Pokud je grant z veřejných finančních prostředků, měly by být výsledky volně přístupné a zveřejnění v NUŠL by neměl být problém.
Ale vždy je nutné zkontrolovat:

  • podmínky poskytovatele finanční podpory
  • zda je projekt řešen v rámci pracovních povinností – může být zaměstnanecké dílo
  • podíl různých institucí na projektu (zaměstnanecká díla z více institucí)
  • spoluautorství fyzických osob

Veřejné licence

Řešením problému zpřístupnění elektronických dokumentů mohou být tzv. veřejné licence. Jedná se o veřejnou nabídku na uzavření licenční smlouvy adresovanou neurčitému okruhu zájemců. NUŠL konkrétně pracuje s licencemi Creative Commons. Při ručním vkládání dokumentů do NUŠL můžete nepovinně zvolit typ licence CC, pod kterou byste chtěli dílo šířit.

Další informace

V Národním úložišti šedé literatury se touto problematikou zabýváme dlouhodobě a odráží se i v programu našich konferencí. V našem repozitáři tak najdete analýzu Digitální zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury, nebo řadu konferenčních příspěvků týkajících se vztahu práva, šedé literatury a repozitářů.

Přejít nahoru