Audit důvěryhodnosti Digitálního repozitáře NUŠL

Audit 2009

První audit důvěryhodnosti Digitálního repozitáře NUŠL s použitím nástroje a metodologie DRAMBORA (Digital Repository Audit Method Based on Risk Assessment) proběhl na konci roku 2009 jako součást vytváření digitálního repozitáře šedé literatury v Národní technické knihovně (NTK). Výsledky auditu a zkušenosti z jeho průběhu byly zpracovány do závěrečné zprávy a v průběhu roku 2010 zveřejněny v publikaci Repozitáře šedé literatury. Zpráva z auditu je k dispozici v repozitáři NUŠL.

Nejdůležitějším výstupem auditu byla identifikovaná rizika, související s Digitálním repozitářem NUŠL a potenciálně ohrožující jeho provoz, kvalitu, image atd., na jejichž eliminaci nebo zmírnění pak tým NUŠL pracoval celý rok 2010. Hlavní zásadou auditu DRAMBORA a zároveň jeho největším přínosem je jeho iterativnost, tedy jeho opakování po určitém časovém odstupu v nových podmínkách, kdy se přehodnocují původní rizika, hodnotí se opatření, přijatá k jejich řešení a identifikují se rizika nová.

Audit 2010

Druhý audit Digitálního repozitáře NUŠL proběhl s ročním odstupem opět na konci roku. V auditu se hodnotil aktuální stav repozitáře, pokrok dosažený za rok 2010 a identifikovala se nová potenciální rizika a možné postupy k jejich odstranění nebo k zmírnění jejich dopadu. Dokumentace projektu NUŠL, popis celého projektu, jeho postupů a procesů i související dokumenty pokročily v průběhu roku 2010 kupředu a představovaly tak velmi dobrý základ pro audit. Zpráva z auditu 2010 je k dispozici v repozitáři NUŠL.

Audit 2011

Třetí audit se opakoval opět s ročním odstupem a stejnou metodou jako oba dva audity předchozí, opět s využitím externího konzultanta, který opět získal informace rozhovorem s členy týmu NUŠL a studiem nejdůležitějších dokumentů, které zachycují práci s předchozím auditem a pokrok, který NUŠL zaznamenal v roce 2011 včetně změn jeho relevantního okolí.

Nejdůležitějším výstupem kromě zmapovaného repozitáře a jeho relevantního okolí je podle tvůrců metodiky i nástroje analýza identifikovaných rizik, která ohrožují repozitář, jeho kvalitu, akceschopnost, jeho pověst a pozici u odborné i uživatelské veřejnosti apod. V průběhu auditu v roce 2011 bylo zhodnoceno 24 rizik identifikovaných v minulých auditech v letech 2009 a 2010, zejména pokrok v jejich eliminaci, a identifikována 3 nová rizika. Největší změnou oproti předchozím rokům je to, že pilotní projekt NUŠL jako takový rokem 2011 skončil a NUŠL se stal integrální součástí služeb nabízených NTK a je nadále plně financován z rozpočtu NTK, což se projevilo na hodnocení rizik souvisejících zejména s mandátem a s financováním NUŠL. Dále identifikovaná a přehodnocovaná rizika se týkají zejména stavu popisu činností a procedur úložiště, stavu a rozvoje týmu pracovníků, financování projektu, hardwarových a softwarových zdrojů včetně jejich zálohování a relevantního okolí NUŠL. Zpráva z auditu z 2011 je k dispozici v repozitáři NUŠL.

Audit 2012

V roce 2012 bylo stále největší změnou to, že pilotní projekt NUŠL jako takový rokem 2011 skončil a NUŠL se stal integrální součástí služeb nabízených NTK a je nadále plně financován z rozpočtu NTK, což se projevilo na hodnocení rizik souvisejících zejména s mandátem a s financováním NUŠL a na identifikaci nového rizika. Identifikovaná a přehodnocovaná rizika se nadále týkají zejména stavu popisu činností a procedur úložiště, stavu a rozvoje týmu pracovníků, financování projektu, hardwarových a softwarových zdrojů a sbírky NUŠL včetně jejich zálohování a relevantního okolí NUŠL. Největším rizikem je zřejmě stav v oblasti získávání nových partnerů, poskytujících pro NUŠL obsah. Hodnoceno bylo 27 původně identifikovaných rizik a bylo identifikováno nových 5 rizik. V repozitáři je k dispozici zpráva z auditu spolu s tabulkou se všemi identifikovanými riziky.

Přejít nahoru