Informační zdroje

Zdroje označené logem logo Tech jsou součástí stejnojmenné oborové brány Tech, která nabízí jeden prostor, kde je možné prohledat české a zahraniční zdroje (katalogy knihoven, databáze, odborně zaměřené portály atd.) především z oblasti techniky.

Portály a digitální knihovny šedé literatury

Archiv preprintových dokumentů z oblasti fyziky, matematiky, počítačových věd, kvantitativní biologie, kvantitativní ekonomie a statistiky.

Služba DOAJ je adresářem open access“časopisů, kterou poskytuje Universita v Lundu (Švédsko). Nabízí volný přístup k plným textům vědeckých časopisů. Časopisy je možné prohlížet podle názvů nebo podle předmětových kategorií. Členství je finančním příspěvkem k vyjádření podpory této aktivity.

Francouzský národní systém pro registraci zpráv administrativní povahy (dokumenty ze sféry orgánů a organizací státní a regionální správy Francie). Uživatelské rozhraní ve francouzském jazyce umožňuje přístup k úplným textům v různých formátech.

Systém, který spravuje institut DANS (Data Archiving and Networked Services). Jedná se o institut při Nizozemské královské akademii umění a vědy, který je odpovědný za uchovávání a zpřístupňování výzkumných dokumentů z oblasti umění, humanitních a sociálních věd.

Nezisková asociace, která sdružuje výzkumné organizace. Vyvinula standard pro výměnný formát výzkumných informací CERIF (Common European Research Information Format), tj. Mezinárodní standard pro komunikaci národních informačních systémů, který by měl usnadňovat výměnu dat o probíhajícím výzkumu. Je doporučován Evropskou komisí. Poslední verze formátu CERIF byla zveřejněna v září 2008.

Portál zpřístupňující oficiální informace vlády USA. Hledání je možné přes katalog.

V dubnu 2008 se portál DAREnet stal podmnožinou vědeckého portálu NARCIS (National Academic Research and Collaborations Information System), který vyvinula Nizozemská královská akademii umění a vědy. Zde uživatelé najdou informace o výzkumu, programech, projektech, výzkumných pracovnících a institucích spolu s jejich profily. Portál NARCIS je prohledatelný přes vyhledávač Google. Rozpočet tohoto projektu je 6 mil EUR a je financován díky 7. rámcovému programu Evopské unie. Využívá identifikátor URN:NBN.

Významný informační server pro technické zprávy USA z oblasti vědy, techniky a obchodu; je provozován americkou službou NTIS (http://www.ntis.gov/).

NASA server technických zpráv z oblasti kosmického výzkumu. Volný přístup k abstraktům a plným textům technických zpráv z různých center a programů NASA.

Kolekce „Computer Science Technical Reports“ obsažená v digitální knihovně NZDL.

Vědecký portál pro šedou literaturu typu technických zpráv. Volně přístupné dokumenty přes on-line rozhraní ze zdrojů DTIC, DOE, NASA, EPA; je provozován U. S. Department of Energy (https://www.energy.gov/)

Ve Velké Británii na Univerzitě v Nottinghamu vznikl projekt OpenDOAR (The Directory of Open Access Repository). Jde o adresář akademických repozitářů typu „open access“. Umožňuje prohledávání repozitářů podle zemí, vyhledávání v repozitářích podle klíčových slov, jazyka, použitého softwaru. Sklizeň metadat repozitářů je zajišťována personálem a tím je ověřena kvalita repozitáře. V rámci projektu OpenDOAR jsou vytvářeny i statistiky.

Tento „systém informací o šedé literatuře v Evropě“ zajišťuje volný přístup k bibliografickým záznamům šedé literatury. Správcem databáze je francouzský Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST). OpenGrey umožňuje přístup k bibliografickým záznamům šedé literatury a poskytuje informace o dostupnosti jednotlivých dokumentů. Slouží také ke zpřístupnění kolekce sborníků z International Conference on Grey Literature (GL) včetně digitálních dokumentů.

Vývoj OpenGrey začal s databází SIGLE (System for Grey Literature in Europe), ze které se postupem času vyvinula databáze OpenSIGLE. Záznamy ze SIGLE byly převedeny do nového softwaru (DSpace), čímž byl zajištěn volný přístup k databázi. V roce 2011 došlo k další změně platformy databáze ake změně názvu na OpenGrey. Více informací viz https://www.opengrey.eu/about.

Jedná se o registr „open access“ repozitářů, tvůrcem projektu je Univerzita v Southamptonu. Poskytuje vyhledávání repozitářů podle klíčových slov, země, softwaru, typu zdroje a obsahu. Vyhledané repozitáře se zobrazují s miniaturními obrázky webových stránek repozitářů. Poskytuje statistická data a grafy. Je vytvářen pod platformou E-prints – platforma pro vytváření open access repozitářů, e-prints kurzů a výukových materiálů.

Institut GESIS – Gesellschaft sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen vytvořil vědecký informační portál SOWIPORT, který zahrnuje šedou literaturu a publikace „open access“ z oblasti společenských věd. Koncept SOWIPORTU je založen na tzv. informačním cyklu, který rozděluje informace do tří skupin dle vykonávaných aktivit.

Archivy vysokoškolských prací

Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací zapojených vysokých a vyšších odborných škol z České republiky.

Archiv digitálních disertací, habilitačních a diplomových prací Technické univerzity v Berlíně.

Electronic thesis online system Otevřený přístup k vysokoškolským kvalifikačním pracím ve Velké Británii, zpřístupněny zpětně digitalizované kvalifikační práce.

Digitální knihovna diplomových a disertačních prací kooperujících univerzit. Volný přístup do báze ETDs – Electronic Theses and Dissertations. Vyhledávání na adrese https://search.ndltd.org/.

Kanadský informační systém disertačních prací.

Databáze obsahuje celkem 1,6 mil. záznamů disertací a částečně diplomových prací obhájených na severoamerických a některých evropských univerzitách s retrospektivou do roku 1861. Každý záznam je od roku 1980 opatřen autorským abstraktem a od roku 1997 jsou k dispozici on-line faksimile úvodní části dokumentu (24 stran). Kompletní plné texty většiny dokumentů lze získat za poplatky uvedené na stránkách PQDD.

Přejít nahoru