Mezinárodní spolupráce

GreyNet International

Národní technická knihovna je členem mezinárodní organizace pro šedou literaturu GreyNet (Grey Literature Network Service) se sídlem v Amsterdamu. GreyNet je nevládní nevýdělečná organizace budující celosvětovou síť organizací zabývajících se šedou literaturou. Cílem GreyNet je usnadnit dialog, výzkum a komunikaci mezi lidmi a organizacemi v oblasti šedé literatury. Od roku 2010 je zástupce NTK členem programového výboru série konferencí International Confernce on Grey Literature, kterou pořádá GreyNet.

Ve spolupráci s organizací GreyNet pořádala NTK 6. – 7. prosince 2010 12. ročník mezinárodní konference o šedé literatuře – Twelfth International Conference on Grey Literature s podnázvem Transparency in Grey Literature. Konference se zúčastnilo 84 odborníků z 12 zemí. Konference byla rozdělena do 5 bloků o 18 prezentacích a bylo představeno 11 posterů.

Grey Journal

Grey Journal je odborný časopis vydávaný organizací GreyNet, který obsahuje články zabývající se šedou literaturou. V tomto časopise publikovali zaměstnanci NTK články týkající se systému NUŠL i dalších projektů. Kromě toho od roku 2015 vydává Grey Journal jako speciální číslo příspěvky z mezinárodní Konference o šedé literatuře a repozitářích.

GreyGuide

GreyGuide je repozitář, kde odborníci sdílí dokumenty o zdrojích šedé literatury a o procesech zpracování a zpřístupňování šedé literatury, tzv. dobré praxi. Spolu se společností GreyNet repozitář provozuje italský Institut vědeckých a technických informací (ISTI-CNR).

Mezinárodní databáze a registry, se kterými NUŠL spolupracuje

Z repozitáře NUŠL jsou metadatové záznamy předávány do několika zahraničních repozitářů a adresářů, které mimo umožňují vyhledávání v indexovaných zdrojích.

OpenGrey

NTK se aktivně zapojila, a tím i logicky navázala na řešení NUŠL, do řešitelského týmu evropské databáze pro šedou literaturu OpenGrey a i nadále jsou do této databáze předávána data ze systému NUŠL. Databáze OpenGrey, kterou spravuje francouzská organizace INIST (Institute for Scientific and Technical Information of the French National Center for Scientific Research), je systém pro informace o šedé literatuře v Evropě, poskytuje volný přístup k záznamům a dokumentům evropské šedé literatury. Databáze OpenGrey představuje novou softwarovou i organizační platformu dřívější databáze OpenSIGLE.

OpenAIRE

Portál OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) vznikl v rámci stejnojmenného projektu (2009-2012). Na počátku se jednalo o portál zaměřující se na informace o publikacích vzniklých v rámci projektů financovaných Evropskou komisí, během let se ovšem vyvinul do dnešní podoby a zpřístupňuje obecně vědecké publikace. Během tohoto růstu byl do OpenAIRE včleněn systém DRIVER, do kterého NUŠL přispíval. V současné době má NUŠL validaci OpenAIRE 3.0 (OA, funding) a podle počtu záznamů je největším dodavatelem dat do OpenAIRE za Českou republiku.

BASE

Bielefeld Academic Search Engine (BASE) je vyhledávač akademických publikací, jehož tvůrcem a provozovatelem je Univerzitní knihovna Bielefeldské univerzity. BASE vyhledává v indexovaných digitálních repozitářích a archivech elektronických časopisů. NUŠL je indexován od roku 2012 a jsou přebírány pouze záznamy obsahující plný text přímo v systému Invenio.

NDLTD

The Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD) je mezinárodní organizace, zabývající se archivací a zpřístupňováním elektronických vysokoškolských kvalifikačních prací. Provozuje také vyhledavač VŠKP, který indexuje zdroje z celého světa, včetně NUŠL.

ROAR

Registry of Open Access Repositories (ROAR) je registr otevřených repozitářů zřizovaný Univerzitou v Southamptonu. V současnosti obsahuje záznamy více jak 4 000 repozitářů z celého světa. Veřejně k dispozici je i konkrétní záznam repozitáře NUŠL, bohužel kvůli interní chybě v systému ROAR nejsou zobrazovány aktuální statistiky o počtu záznamů v NUŠL.

OpenDOAR

The Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR) je registrem otevřených repozitářů provozovaný Univerzitou v Nottinghamu. V databázi je zapsáno přes 2 000 repozitářů včetně repozitáře NUŠL.

WorldWideScience

The WorldWideScience je portál pro vyhledávání dokumentů z oblasti vědy a výzkumu z institucí po celém světě.

Přejít nahoru