Producenti šedé literatury

Výzkumné instituce (AV ČR, veřejné výzkumné instituce, soukromé výzkumné organizace)

Produkují šedou literaturu v podobě výročních zpráv, věstníků a bulletinů, informačních a propagačních materiálů, výstupy z grantů a projektů atd. Přestože se většinu své práce snaží publikovat, vznikají i při samotné vědecké práci různé druhy šedé literatury (např. výzkumná zpráva, studie, analýza, statistika atd.), které je žádoucí zveřejnit a archivovat pro budoucí použití. Tyto instituce také pořádají nebo se prostřednictvím svých pracovníků účastní českých i mezinárodních konferencí, z nichž bývá standardním výstupem konferenční příspěvek nebo sborník, který je druhem šedé literatury balancujícím na hraně mezi publikovanou a nepublikovanou literaturou.

Grantové agentury

Jejich úkolem je poskytování účelové podpory na výzkumné projekty, shromaždují z odborného hlediska klíčový a důležitý druh šedé literatury – zprávy z projektů (dílčí, průběžné a závěrečné zprávy ). Díky úzké spolupráci s pracovišti Akademie věd ČR a s vysokými školami se ukázalo, že zprávy z projektů obsahující často cenné informace, jsou druhem dokumentů šedé literatury, který je pro odborníky téměř nedostupný.

Vysoké školy

Patří k nejvýznamnějším producentům šedé literatury. Zásadním druhem šedé literatury jsou vysokoškolské kvalifikační práce, tj. bakalářské, magisterské, disertační a habilitační. Na vysoké škole vznikají i další druhy šedé literatury jako např. výroční zprávy, výzkumné zprávy, studie, analýzy i výzkumné a grantové zprávy.

Knihovny, muzea a další paměťové instituce

Produkují výroční zprávy, studie, analýzy, výzkumné a nálezové zprávy, prezentace, sborníky, informační a propagační materiály o instituci, oboru či regionu atd. Mohou prostřednictvím svých fondů zprostředkovávat ostatní šedou literaturu (např. fond firemní literatury v NTK).

Orgány státní správy, samosprávy a další subjekty veřejné správy

Kromě právních předpisů, vyhlášek, rozhodnutí, rozpočtů atd. vytváří rozličné druhy šedé literatury. Konkrétně lze uvést výroční zprávy, zprávy o stavu, statistiky, ročenky, dále výsledky analýz a hodnocení, přehledy, apod. Všechny tyto materiály jsou v současné době většinou dostupné na webových stránkách institucí, ale nejsou nikde trvale uložené.

Podniky, firmy, obchodní organizace a společnosti

Vydávají kromě výročních zpráv specifický druh šedé literatury tzv. firemní literaturu, což jsou dokumenty sloužící k informování veřejnosti o výrobcích, službách nebo činnosti příslušné organizace (např. katalogy veletrhů a výstav, katalogy s výrobními programy firem, firemní časopisy, firemní jubilejní publikace, návody a příručky). Podniky a firmy zaměřené také na výzkum a vývoj, vytváří i výzkumné a projektové zprávy, studie, analýzy, strategické plány.

NUŠL poskytuje centrální přístup k informacím o šedé literatuře vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání.

Vyhledávání v NUŠL

najdete na adrese www.nusl.cz .

Novinky a zajímavosti z oblasti šedé literatury a repozitářů sdílíme také na Facebooku:

Provozovatelem NUŠL je Národní technická knihovna v Praze.
NTK